Margolit, Zhivye i mёrtvoe

Evgenii Margolit: Zhivye i mёrtvoe. Zametki k istorii sovetskogo kino 1920-1960kh

Anna Karpusheva

Abstract


Anna Karpusheva`s review of the book

Zhivye i mёrtvoe. Zametki k istorii sovetskogo kino 1920-1960kh

by Evgenii Margolit

 


Keywords


Soviet Union; revolution; avant-garde; agitprop; sound film; Second World War; Thaw; Soviet History 1920-1970DOI: http://dx.doi.org/10.17892/app.2015.0001.6Apparatus. ISSN 2365-7758