[1]
T. B. Adkins, “Valerii Podoroga: Vopros o veshchi”, APP, no. 9, Dec. 2019.